سرباز https://poldesigners.com/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2/

سرباز 

نام عکس : سرباز

سال عکاسی:2012

عکاس: کوروش کلهر

مکان : شمال ایران – گیلان – انزلی

عنوان : قایق ماهیگیری در ساحل بعد از برگشتن از صید

توضیحات : خسته ازجنگی بزرگ , اما پیروز از میدان نبرد به خانه باز می گردد .با مدال افتخار بر سینه اش روبروی انسانهای می ایستد که او را هرگر نمی شناسند .

 

Soldier

name:soldier

Year:2012

Gilan-Anzali

Tired of the wrath of a great war but victor in battlefield , returns to home , with honor medal stands front of people he never knows.
(The fishing boat at the beach after unloading)

نام عکس :سرباز

30-25

سایز

فقط دانلود 

500000تومان


دانلود و چاپ 

1500000تومان


PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Your text

Your text

نام عکس :سرباز

45-30

سایز

فقط دانلود 

800000تومان


دانلود و چاپ 

2000000تومان


نام عکس :سرباز

50-75

سایز

فقط دانلود 

1200000تومان


دانلود و چاپ 

3000000تومان


عضویت طراحان