صیادان

صیادان

سال عکاسی : 2009

عکاس: کوروش کلهر 

مکان : شمال ایران-گیلان-انزلی

میان دریا و صاحل یک لحظه وجود دارد ,از دریا جدا میشود و به انسان برای ادامه دادنش میدهد……. جانش را

* صیادان در حال جمع آوری تور ماهیگیری .

Name: fishermen
Year: 2009
North of Iran-Gilan-Anzali
There is a moment between the sea and the beach, separating from the sea and giving the human being to continue ….. his life.

* Fishermen returning to sea and collecting tractor-assisted fishing nets

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

نام عکس :صیادان

30-25

سایز

فقط دانلود 

500000تومان

دانلود و چاپ 

1500000تومان

نام عکس :صیادان

45-30

سایز

فقط دانلود 

800000تومان

دانلود و چاپ 

2000000تومان

نام عکس :صیادان

50-75

سایز

فقط دانلود 

1200000تومان

دانلود و چاپ 

3000000تومان

عضویت طراحان