طراحی چهره-طراحی پرتره

آیدا خبیری

طراحی چهره سیاه قلم

پکیج طراحی آیدا خبیریسایز A4

(30*20)

تک چهره


250000

تومان

دویست و پنجاه هزار تومان

سایز A3

(30*42)

تک چهره


320000

تومان

سیصد و بیست هزار تومان

سایز A3

(30*42)

دو چهره


480000

تومان

چهارصد و هشتاد هزار تومان

سایز

(40*60)

تک چهره


400000

تومان

چهارصد هزار تومانسایز

(40*60)

دو چهره


600000

تومان

ششصد هزار تومان

سایز

(50*50)

تک چهره


460000

تومان

چهارصد و شصت هزار تومان

سایز

(50*50)

دو چهره


690000

تومان

ششصد و نود هزار تومانعضویت طراحان