آیدا محرمی

aida moharami

آیدا محرمی

طراح گرافیک هستم و دارای 9سال سابقه در این زمینه میباشم.

پکیج تعرفه های آیدا محرمی

طراحی استند

700000

هفتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 


تحویل در4 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

Storage

Domains

Sub-domains

طراحی پوستر

1000000

یک میلیون تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 


تحویل در4 روز کاری

طراحی کارت ویزیت

500000

پانصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تعرفه برای طراحی تک رو محاسبه شده است. تعرفه طراحی دو رو , 700 هزار تومان می باشد . 

تحویل در 2روز کاری

طراحی تراکت

800000

هشتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تعرفه برای طراحی تک رو محاسبه شده است. تعرفه طراحی دو رو , 1 میلیون و 300 هزار تومان می باشد . 

تحویل در2 روز کاری

طراحی اینفوگرافیک 

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 


تحویل در3 روز کاری


طراحی بروشور

2 لت

پشت و رو 

700000

هفتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تعرفه برای طراحی بروشور دولت( 2 لت رو و 2 لت پشت ) محاسبه شده است.


اضافه شدن هر لت پشت و رو :300 هزار تومان

تحویل در3 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

Storage

Domains

Sub-domains

طراحی بروشور

3 لت

پشت و رو 

1000000

یک میلیون تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

طراحی 3 لت( 3 لت رو و 3 لت پشت) : 1 میلیون تومان


اضافه شدن هر لت پشت و رو :300 هزار تومان

تحویل در3 روز کاری

طراحی منو کافه رستوران

(حداکثر 6 صفحه داخلی )

3000000

سه میلیون تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 


تحویل در 2روز کاری

طراحی پست

شبکه های اجتماعی

طراحی یک عدد پست

اکونومی

300000

سیصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 1 بار اصلاح اتود 

2 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 


تحویل در2 روز کاری

طراحی پست

شبکه های اجتماعی

طراحی یک عدد پست

پیشرفته

500000

پانصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 


تحویل در2روز کاری


طراحی استوریپکیج پیشرفته

مجموعه 3 عددی با قالب ثابت


2700000

دو میلیون و هفتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل 7 روز کاری

طراحی استوریپکیج اکونومی

مجموعه 3 عددی با قالب ثابت

900000

نهصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 1 بار اصلاح اتود 

2 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل 7 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

Storage

Sub-domains

طراحی بانتینگ

500000

پانصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در 2روز کاری

ویرایش عکس


اکونومی

500000

پانصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 1 بار اصلاح اتود 

2 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در2 روز کاری

ویرایش عکس


پیشرفته

700000

هفتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در2روز کاریادیت ویدیو
شروع قیمت

100000

صد هزار تومان

تعرفه هر دقیقه


1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت

MP4


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل برای هر دقیقه خروجی ویدیویی , 3 روز کاری


موشن گرافیک
تصاویر بدون کاراکتر

شروع قیمت

700000

هفتصد هزار تومان

تعرفه هر دقیقه


1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های MP4


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 
Accounts

Free Trial

Projects

Storage

Sub-domains


موشن گرافیک
تصاویر همراه با کاراکتر

شروع قیمت

1500000

یک میلیون و پانصد هزار

تعرفه هر دقیقه


1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های MP4


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد لوگو متحرک

بدون طراحی لوگو
استفاده از پروژه آماده همراه با ادیت

500000

پانصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در2 روز کاریطراحی بنر سایت

(ثابت)

700000

هفتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در3 روز کاری


طراحی قالب پاورپوینت


600000

ششصد  هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های PPT-PPTX


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در3 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

Storage

Sub-domains

طراحی تقویم سالانه تک برگ 

700000

هفتصد هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در7 روز کاری

طراحی تقویم دیواری فصلی با جلد در 5 برگ

2000000

دو  میلیون تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در 7روز کاری

طراحی تقویم ماهانه با جلد در 13 برگ 

4000000

چهار   میلیون تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

10 روز کاری

طراحی کارت دعوت , تبریک , عروسی , بانکی 

900000

نهصد  هزار تومان

1 اتود اولیه و 2 بار اصلاح اتود 

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

تعرفه ویرایش بیش تر از دفعات تعیین شده

300 هزار تومان

تحویل فایل با فرمت های jpg-png-pdf


تحویل فایل لایه باز 30 درصد مبلغ پروژه می باشد 

تحویل در5 روز کاری

توضیحات:

  • زمان تحویل ممکن است با توجه به پروژه های در دست کمی تغییر کند و قبل از شروع کار هماهنگ خواهد شد.
  • چاپ بر عهده طراح نمی باشد.
  • هزینه دریافت فایل لایه باز 30% هزینه طراحی می باشد.
  • در صورت نیاز به اتود یا استوری بورد اولیه، یک بارانجام و دوبار تغییر/ اصلاح انجام می شود.
  • هزینه سایر طراحی ها که در جدول تعرفه ها پیش بینی نشده، متناسب با تعرفه های تعریف شده مشخص خواهد شد.
  • طراحی لوگو و تصویر سازی در حال حاضر انجام نمی شود و بعدا به تعرفه ها اضافه خواهد شد.
عضویت طراحان