ناعمه ایرانی طراح و مدل ساز برای ثبت سفارشات مدل سازی و رندرینگ داخلی و خارجی

Naeme irani

Professional rendering and modelingAccounts

Free Trial

Interior rendering and modeling

3$

Tariff based on square meters


10 to 30 working days depending on the size of the project

External rendering and modeling

4$

Tariff based on square meters


10 to 30 working days depending on the size of the project

Modern kitchen rendering and modeling

32$

3 full renderings and details

10 to 30 working days depending on the size of the project

Classic kitchen rendering and modeling

60$

3 full renderings and details

10 to 30 working days depending on the size of the project

عضویت طراحان