فردین رستمی - طراح معماری داخلی مسکونی تجاری اداری

فردین رستمی

کارشناس معماری (طراح پروژه های لوکس معماری )

 

پکیج طراحی فردین رستمی

طراحی داخلی

 اداری

(اکونومی)

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

 اداری

(پیشرفته)

100000

صد  هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی مسکونی

سبک مدرن

(اکونومی)

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

طراحی داخلی مسکونی

سبک مدرن

(پیشرفته )

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی مسکونی

سبک کلاسیک

(اکونومی)

100000

صد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

مسکونی

سبک کلاسیک

( پیشرفته)

200000

صد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

 تجاری

150000

صد وپنجاه هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی اتاق خواب

(اکونومی)

1000000

یک میلیون  تومان


مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی اتاق خواب

(پیشرفته)

3000000

سه میلیون تومان


مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

طراحی مطب پزشکی

(اکونومی)

100000

صد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی مطب پزشکی

(پیشرفته)

150000

صد و پنجاه هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی کابینت و آشپزخانه

مدرن

1000000

یک میلیون  تومان


مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی کابینت و آشپزخانه

کلاسیک و نئوکلاسیک

2000000

دو میلیون  تومان


مدت زمان تحویل 

15 الی 30 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

عضویت طراحان