فرهاد بهشتی

فرهاد بهشتی

اینجانب فرهاد بهشتی در حوزه فعالیت طراحی لوگو،طراحی کاتالوگ،طراحی پوستر و غیره در سال های متمادی تجارب زیادی هم در حوزه تئوری و هم در حوزه تجربی کسب نموده ام.

لذا عزیزانی که مشتاق به همکاری در رشته های کاری نامبرده می باشند می توانند با ارتباط گیری با اینجانب از مزایای ویژه کاربری حرفه ای برخوردار گردند.

پکیج طراحی فرهاد بهشتیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی تراکت تبلیغاتی

450000

چهارصد و پنجاه هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

در سایز دلحواه کارفرما

تحویل حداکثر 

روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی کاتالوگ

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تعرفه پایه برای حداکثر 16 صفحه داخلی محاسبه شده است . تعرفه هر صفحه اضافی از 150 هزار تومان محاسبه خواهد شد . 

تحویل حداکثر 

7 الی 20

روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی بروشور

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تعرفه پایه برای بروشور دولت محاسبه شده است . 

سه لت : 350 هزار تومان

چهارلت :450 هزار تومان

تحویل حداکثر 

7 الی 10

روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی سربرگ

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تعرفه برای سربرگ a5 محاسبه شده است و تعرفه a4 مبلغ 350 هزار تومان می باشد . 

تحویل حداکثر 

روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

Your Text

طراحی پست اینیستاگرام

تک پست

90000

نود هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی


تحویل حداکثر 3 روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی استوری اینیستاگرام

5 تایی

600000

ششصد هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تحویل حداکثر 7 روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی کارت ویزیت

500000

پانصد هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تحویل حداکثر 4 روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی اینفوگرافیک

1000000

یک میلیون تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تحویل حداکثر 15 روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی لوگو

پکیج اقتصادی

500000

پانصد هزار تومان

1 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش در طول طراحی

تحویل حداکثر 3 روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

بدون اعلام رنگ سازمانی 

اعلام یک رنگ پیشنهادی

طراحی لوگو

پکیج استاندارد

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان

2 اتود اولیه

حداکثر 5 بار ویرایش در طول طراحی

تحویل حداکثر 15 روز کاری

حداکثر تعامل با کارفرما

اعلام رنگ سازمانی دارد

اعلام 5 رنگ پیشنهادی

عضویت طراحان