فاطمه شیبانی طراح گرافیک

فاطمه شیبانی

-دارای مدرک کارشناسی ریاضی ( علاقه مند حوزه گرافیک و هنر)

طراحی لوگو

3000000

سه میلیون تومان

2 اتود اولیه

ویرایش تا مرحله رضایت کارفرما

زمان تحویل پروژه

حداکثر 10 روزکاری

تحویل فایل لایه باز و فرمت های دلخواه کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

SSL

بازسازی لوگو

4000000

چهار میلیون تومان

2 اتود اولیه

ویرایش تا مرحله رضایت کارفرما

زمان تحویل پروژه

حداکثر 10 روزکاری

تحویل فایل لایه باز و فرمت های دلخواه کارفرما

طراحی کارت ویزیت

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

2 اتود اولیه

ویرایش تا مرحله رضایت کارفرما

زمان تحویل پروژه

حداکثر 10 روزکاری

تحویل فایل لایه باز و فرمت های دلخواه کارفرما

طراحی بروشور

2 یا 3 لت به انتخاب کارفرما

2000000

دو میلیون تومان

2 اتود اولیه

ویرایش تا مرحله رضایت کارفرما

زمان تحویل پروژه

حداکثر 10 روزکاری

تحویل فایل لایه باز و فرمت های دلخواه کارفرما

عضویت طراحان