حدیثه بابایی

حدیثه بابایی

سفارش طراحی چهره

پکیج طراحی حدیثه بابایی


طراحی سیاه قلم


حدیثه بابایی

اندازه کادر تصویر

42-30

اندازه کادر تصویر

50-35

اندازه کادر تصویر

60-40

اندازه کادر تصویر

70-50

اندازه کادر تصویر

80-60

اندازه کادر تصویر

100-70

اندازه کادر تصویر

220-90

اندازه کادر تصویر

150-100

برای ثبت سفارش دکمه ی ثبت سفارش را در انتهای جدول فشار دهید 

تک چهره

330000

سیصد و سی هزار تومان

390000

سیصد و نود هزار تومان

450000

چهارصد و پنجاه هزار تومان

530000

پانصد و سی هزار تومان

630000

ششصد و سی هزار تومان

750000

هفتصد و پنجاه هزار تومان

880000

هشتصد و هشتاد هزار تومان

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

برای ثبت سفارش دکمه ی ثبت سفارش را در انتهای جدول فشار دهید 

دو چهره

430000

چهارصد و سی هزار تومان

490000

چهارصد و نود هزار تومان

550000

پانصد و پنجاه هزار تومان

730000

هفتصد و سی هزار تومان

830000

هشتصد و سی هزار تومان

950000

نهصد و پنجاه هزار تومان

1080000

یک میلیون و هشتاد هزار تومان

1400000

یک میلیون وچهارصد هزار تومان

برای ثبت سفارش دکمه ی ثبت سفارش را در انتهای جدول فشار دهید 

سه چهره

530000

پتنصد و سی هزار تومان

590000

پانصد و نود هزار تومان

650000

ششصد و پنجاه هزار تومان

930000

نهصد و سی هزار تومان

1030000

یک میلیون و سی هزار تومان

1150000

یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان

1280000

یک میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان

1600000

یک میلیون و ششضد هزار تومان

عضویت طراحان