حسین شباهنگ

کارشناس معماریAccounts

Free Trial

Projects

معماری داخلی

کلاسیک

110000

صد و ده هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 25 روزه

معماری داخلی

نئوکلاسیک

100000

صد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 25 روزه

معماری داخلی

مدرن

90000

نود هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 25 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی نما

کلاسیک

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

تحویل 25روزه

طراحی نما

مدرن

70000

هفتادهزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

تحویل 25روزه

طراحی محوطه

روف گاردن

لندسکیپ

45000

چهل و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

تحویل 25روزه

عضویت طراحان