طراح گرافیک

نادر ایران فر

فعال در حوزه ی گرافیک , به ویژه در زمینه ی طراحی نشان های تجاری , نمادهای هویتی 

شامل : لوگو تصویری ( آیکون-پیکتوگرام) لوگوی نوشتاری(لوگوتایپ,وردمارک) حرف نگاری( مونوگرام,لترمارک) نویسه نگاری (تایپ.گرافی ,کالیگرافی) در سبکی مدرن و با رویکرد مفهومی و مینیمال

پکیج طراحی نادر ایرانفرAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی

لوگوی تصویری

یا

لوگو تایپ


پکیج یک

900000

تومان

نهصد هزار تومان

2

اتود اولیه

ویرایش

نامحدود

اعلام رنگ سازمانی دارد

تعداد رنگ پیشنهادی:

3

رصد رقبای برند 

حداکثر تعامل

طراح و کارفرما

تحویل فایل اصلی و لایه باز

مدت زمان تحویل

3 روز کاری

سفارش شما می توانید یکی از این موارد باشد :

لوگو تصویری , آیکن , پیکتوگرام , لوگوتایپ , وردمارک , لترمارک , تایپوگرافی , کالیگرافی

طراحی

لوگوی تصویری

یا

لوگو تایپ


پکیج دو

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

4

اتود اولیه

ویرایش 

نامحدود

اعلام رنگ سازمانی دارد

تعداد رنگ پیشنهادی:

4

رصد رقبای برند 

حداکثر تعامل

طراح و کارفرما

تحویل فایل اصلی و لایه باز

مدت زمان تحویل

5 روز کاری

سفارش شما می توانید یکی از این موارد باشد :

لوگو تصویری , آیکن , پیکتوگرام , لوگوتایپ , وردمارک , لترمارک , تایپوگرافی , کالیگرافی

طراحی

لوگوی تصویری

یا

لوگو تایپ


پکیج سه

2300000

تومان

دو میلیون و سیصد هزار تومان

6

اتود اولیه

ویرایش

 نامحدود

اعلام رنگ سازمانی دارد

تعداد رنگ پیشنهادی:

5

رصد رقبای برند 

حداکثر تعامل

طراح و کارفرما

تحویل فایل اصلی و لایه باز

مدت زمان تحویل

7 روز کاری

سفارش شما می توانید یکی از این موارد باشد :

لوگو تصویری , آیکن , پیکتوگرام , لوگوتایپ , وردمارک , لترمارک , تایپوگرافی , کالیگرافیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

طراحی

لوگو

ترکیبی


پکیج یک

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

2

اتود اولیه

ویرایش

نامحدود

اعلام رنگ سازمانی دارد

تعداد رنگ پیشنهادی:

3

رصد رقبای برند 

حداکثر تعامل

طراح و کارفرما

تحویل فایل اصلی و لایه باز

مدت زمان تحویل

5روز کاری

طراحی

لوگو

ترکیبی


پکیج دو

2300000

تومان

دو میلیون و سیصد هزار تومان

3

اتود اولیه

ویرایش

نامحدود

اعلام رنگ سازمانی دارد

تعداد رنگ پیشنهادی:

4

رصد رقبای برند 

حداکثر تعامل

طراح و کارفرما

تحویل فایل اصلی و لایه باز

مدت زمان تحویل

7روز کاریAccounts

Free Trial

باز طراحی

بازآفرینی 

لوگو

600000

تومان

ششصد هزار تومان

مدت زمان تحویل

2

روز کاری

تحویل فایل اصلی و لایه باز

خدمات لوگو

ویرایش لوگو

بازطراحی به شکل وکتور

بهینه سازی برای برش لیزری

و خدمات مشابه

300000

تومان

سیصد هزار تومان

مدت زمان تحویل

2

روز کاری

تحویل فایل اصلی و لایه باز

پیاده سازی

لوگو

بر اساس

ایده کارفرما

500000

تومان

پانصدهزار تومان

مدت زمان تحویل

2

روز کاری

تحویل فایل اصلی و لایه باز

عضویت طراحان