ناعمه ایرانی

ناعمه ایرانی طراح و مدل ساز برای ثبت سفارشات مدل سازی و رندرینگ داخلی و خارجی

ناعمه ایرانی

رندرینگ و مدل سازی حرفه ایAccounts

Free Trial

رندرینگ و مدل سازی داخلی

60000

شصت هزار تومان

تعرفه بر اساس متر مربع 


10 الی 30 روز کاری نسبت به حجم پروژه

رندرینگ و مدل سازی خارجی

100000

صد هزار تومان

تعرفه بر اساس متر مربع 


10 الی 30 روز کاری نسبت به حجم پروژه

رندرینگ و مدل سازی آشپزخانه مدرن

800000

هشتصد هزار تومان

همراه با 3 رندر و جزئیات کامل

10 الی 30 روز کاری نسبت به حجم پروژه

رندرینگ و مدل سازی آشپزخانه کلاسیک

1500000

یک میلیون و پانصد تومان

همراه با 3 رندر و جزئیات کامل

10 الی 30 روز کاری نسبت به حجم پروژه

عضویت طراحان