نفیسه پورداودی

نفیسه پورداودی

نفیسه پورداودی

فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری و دارای مدرک کاردانی گرافیک با 3 سال سابقه طراحی 

پکیج طراحی نفیسه پورداودیAccounts

Sub-domains

پکیج طراحی چهره

سایز

A1

800000

هشتصد هزار تومان

تعرفه ها برای طراحی تک چهره می باشد . تعرفه طراحی چهره اضافی در کادر , صد هزار تومان می باشد 

تحویل در 22 روز کاری

پکیج طراحی چهره

سایز

A2

600000

ششصد هزار تومان

تعرفه ها برای طراحی تک چهره می باشد . تعرفه طراحی چهره اضافی در کادر , صد هزار تومان می باشد 

تحویل در 14 روز کاری

پکیج طراحی چهره

سایز

A3

400000

چهارصد هزار تومان

تعرفه ها برای طراحی تک چهره می باشد . تعرفه طراحی چهره اضافی در کادر , صد هزار تومان می باشد 

تحویل در 14 روز کاری

پکیج طراحی چهره

سایز

A4

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

تعرفه ها برای طراحی تک چهره می باشد . تعرفه طراحی چهره اضافی در کادر , صد هزار تومان می باشد 

تحویل در 14 روز کاری

عضویت طراحان