نفیسه پورداودی

نفیسه پورداودی

نفیسه پورداودی

فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری و دارای مدرک کاردانی گرافیک

3 سال سابقه طراحی گرافیک

پکیج طراحی نفیسه پورداودیAccounts

Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی

تقویم تک برگ

سالیانه

900000

نهصد هزار تومان


حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg


تحویل در 21 روز کاری


طراحی

لیبل محصولات

900000

نهصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

رصد رقبای برند دارد

طراحی

کاراکتر

4000000

چهار میلیون تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری


طراحی 

کارت ویزیت 

800000

هشتصد و هفتاد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

رصد رقبای برند دارد

طراحی 

بازسازی لوگو 

پکیج دو

700000

هفتصدهزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

2

اتود اولیه

2 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

2

رنگ پیشنهادیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی 

بازسازی لوگو 

پکیج یک

1800000

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

3

رنگ پیشنهادی

طراحی 

تقویم ماهیانه 13 برگ 

4000000

چهار میلیون تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

همراه با جلد در 13 برگ

طراحی 

تقویم فصلی 5 برگ

1900000

یک میلیون و نهصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

همراه با  جلد در 5 برگAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی 

پیکتوگرام

مجموعه 5 عددی

900000

نهصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری
طراحی 

لوگو

پکیج پرو

3400000

سه میلیون و چهارصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

5بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 25 روز کاری

اعلام رنگ سازمانی دارد

رصد رقبای برند دارد

3 رنگ پیشنهادی

طراحی 

لوگو

پکیج استاندارد

1900000

یک میلیون و نهصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

اعلام رنگ سازمانی دارد

رصد رقبای برند دارد

2 رنگ پیشنهادی

طراحی 

لوگو

پکیج اکونومی

800000

هشتصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

2 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

اعلام رنگ سازمانی ندارد 

رصد رقبای برند ندارد 
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی 

ست اداری

پکیج پیشرفته

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

رنگ سازمانی دارد

رصد رقبای برند دارد

4 رنگ پیشنهادی

طراحی 

ست اداری

پکیج اکونومی

1400000

یک میلیون و چهارصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

2

اتود اولیه

2 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

رنگ سازمانی ندارد

رصد رقبای برند ندارد 

2 رنگ پیشنهادی

طراحی 

پوستر

پکیج پیشرفته

4000000

چهار میلیون تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری


طراحی 

پوستر

پکیج اکونومی

2000000

دو میلیون تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

2

اتود اولیه

2 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Your Text

طراحی 

بانتینگ

(ابزار اطلاع رسانی

فروشگاهی)

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاریطراحی 

منو

کافه یا رستوران

(6 صفحه داخلی)

1800000

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

تعرفه پایه برای 6 صفحه داخلی می باشد و تعرفه صفحه اضافی از 400 هزار تومان محاسبه خواهد شد .

رنگ سازمانی دارد 

رصد رقبای برند دارد 

3 رنگ پیشنهادی

طراحی 

پست یا استوری

شبکه های اجتماعی

(مجموعه10 عددی)

2000000

دو میلیون تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

تعرفه پایه برای یک مجموعه 10 عددی می باشد و تعرفه پست یا استوری اضافی 300 هزار تومان می باشد . 


طراحی 

اینفوگرافیک

700000

هفتصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی 

تراکت

600000

ششصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

طراحی 

هنگلر یا دنگلر

(ابزار اطلاع رسانی

فروشگاهی)

600000

ششصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

طراحی 

وابلر

(ابزار اطلاع رسانی

فروشگاهی)

600000

ششصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

طراحی 

استیکر

(ابزار اطلاع رسانی

فروشگاهی)

500000

پانصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی کارت عروسی - تبریک - دعوت

پکیج پرو(پیشرفته)

1900000

یک میلیون و نهصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

3

اتود اولیه

3 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

طراحی کارت عروسی - تبریک - دعوت

پکیج اکونومی ( اقتصادی )

600000

ششصد هزار تومان

حداکثر تعامل با کارفرما

2

اتود اولیه

2 بار

ویرایش در پروسه طراحی

تحویل فایل با فرمت های

psd - jpeg

تحویل در 21 روز کاری

2 رنگ پیشنهادی

عضویت طراحان