نشاط رسول زاده

کارشناس ارشد معماری

پکیج طراحی نشاط رسول زاده

تعرفه طراحی بر اساس متر مربع فضای مورد طراحی می باشد .

پل ناظر  روند طراحی شماست. لطفا با اطمینان خاطر سفارش خود را ثبت فرمایید.Accounts

Free Trial

Projects

طراحی داخلی

مسکونی

مدرن

60000

شصت هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 21 روزه

طراحی داخلی

مسکونی

کلاسیک

70000

هفتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 21 روزه

طراحی داخلی

اداری- تجاری- خدماتی


90000

نودهزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 21 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی نما

مدرن

40000

چهل هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 21 روزه

طراحی نما

کلاسیک

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

تحویل 21 روزه

عضویت طراحان