رضا محکم

کارشناس ارشد معماری

پکیج های طراحی رضا محکم

مدت زمان تحویل پروژه رضا محکم 20 روز می باشد .

بدون هیچ نگرانی و با اطمینان کافی پروژه خودتان را ثبت و نهایی کنید . پل ناظر روند طراحی شما می باشد .Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی داخلی

مسکونی

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان طراحی با 

اصول

فنگ شویی

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

امکان طراحی 

نقشه

تاسیسات

(الکتریکی , مکانیکی)

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

طراحی داخلی

اداری

70000

هفتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان طراحی با 

اصول

فنگ شویی

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

امکان طراحی 

نقشه

تاسیسات

(الکتریکی , مکانیکی)

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

طراحی داخلی

تجاری

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان طراحی با 

اصول

فنگ شویی

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

امکان طراحی 

نقشه

تاسیسات

(الکتریکی , مکانیکی)

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی

محوطه مسکونی

30000

سی هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان طراحی با 

اصول

فنگ شویی

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

طراحی

روف گاردن

40000

چهل هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان طراحی با 

اصول

فنگ شویی

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

طراحی

محوطه باغ

20000

بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

امکان طراحی با 

اصول

فنگ شویی

با افزایش هر مترمربع

30 هزار تومان

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحیAccounts

Free Trial

Projects

طراحی

نما

مدرن

40000

چهل هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

طراحی

نما

کلاسیک

55000

پنجاه و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

عضویت طراحان