طراح گرافیک

ستاره رزازان

طراح گرافیک

پکیج طراحی ستاره رزازان


پکیج طراحی

لوگو تصویری 

ستاره رزازان

تعداد اتود اولیه

حداکثر تعداد ویرایش 

مدت زمان تحویل به روز کاری

تحویل 

برای ثبت سفارش بر روی دکمه مربوط به پکیج کلیک کنید


پکیج شماره

یک

لوگو تصویری 

170000

صد و هفتاد هزار تومان

2

3

3

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

دو

لوگو تصویری 

230000

دویست و سی هزار تومان

3

4

4

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

سه

لوگو تصویری 

330000

سیصد و سی هزار تومان

4

5

5

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

چهار

لوگو تصویری 

410000

چهارصد و ده هزار تومان

5

5

6

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

پنج

لوگو تصویری 

560000

پانصد و شصت هزار تومان

8

5

7

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .


پکیج طراحی

لوگو تایپ 

ستاره رزازان

تعداد اتود اولیه

حداکثر تعداد ویرایش 

مدت زمان تحویل به روز کاری

تحویل 

برای ثبت سفارش بر روی دکمه مربوط به پکیج کلیک کنید


پکیج شماره

یک

لوگو تایپ 

120000

صد و ببست هزار تومان

2

3

2

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

دو

لوگو تایپ 

150000

صد و پنجاه هزار تومان

3

4

3

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

سه

لوگو تایپ 

180000

صد و هشتاد هزار تومان


4

5

4

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

چهار

لوگو تایپ 

220000

دویست و بیست هزار تومان

5

5

5

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

پنج

لوگو تایپ 

260000

دویست و شصت هزار تومان

8

5

7

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .


پکیج طراحی

لوگو ترکیبی 

ستاره رزازان

تعداد اتود اولیه

حداکثر تعداد ویرایش 

مدت زمان تحویل به روز کاری

تحویل 

برای ثبت سفارش بر روی دکمه مربوط به پکیج کلیک کنید

پکیج شماره

یک

لوگو ترکیبی 

200000

دویست هزار تومان

2

3

3

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

دو

لوگو ترکیبی 

220000

دویست و بیست هزار تومان

3

4

4

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .


پکیج شماره

سه

لوگو ترکیبی 

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

4

5

5

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

چهار

لوگو ترکیبی 

280000

دویست و هشتاد هزار تومان

5

5

6

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج شماره

پنج

لوگو ترکیبی 

320000

سیصد و بیست هزار تومان

8

5

7

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .


پکیج طراحی

اینفوگرافیک ترکیبی 

ستاره رزازان

تعداد اتود اولیه

حداکثر تعداد ویرایش 

مدت زمان تحویل به روز کاری

تحویل پکیج

اقتصادی

طراحی اینفوگرافیک 

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

1

1

7 الی 10

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج

استاندارد یک

طراحی اینفوگرافیک 

450000

چارصد و پنجاه هزار تومان

2

1

7 الی 10

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج

استاندارد دو

طراحی اینفوگرافیک 

550000

پانصد و پمجاه هزار تومان

4

2

7 الی 10

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

پکیج

پیشرفته

طراحی اینفوگرافیک 

750000

هفتصد و پنجاه هزار تومان

8

3

7 الی 10

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .Accounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی جلد کتاب یا مجله

300000

سیصد هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

ارایه طرح و ساختار کلی جلد کتاب 

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

طراحی قالب کلی برای صفحه آرایی کتاب یا جزوه 

160000

صد و شصت هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

تمپلت کتاب یا جزوه 

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

طراحی دفترچه راهنمای محصول

350000

سیصد و پنجاه هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

حداکثر 10 صفحه داخلی و تعرفه صفحت اضافی از 35 هزار تومان محاسبه خواهد شد 

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

طراحی گواهینامه

150000

صد و پنجاه هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

گواهینامه مانند دیپلم , کارت ضمانت , کارت گارانتی

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

طراحی تراکت تبلیغاتی

120000

شروع قیمت از صد و بیست هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

در سایز انتخابی شما

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

مدت زمان تحویل

طراحی بروشور

250000

شروع قیمت از دویست و پنجاه هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

دو لت - سه لت - چهارلت 

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

7 الی 10 روز کاری

طراحی کارت ویزیت

120000

شروع قیمت از صد و بیست هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

تک رو  دو رو 

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

7 الی 10 روز کاری

طراحی بنر - پوستر - بیلبورد

500000

پانصد هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

در سایز انتخابی کارفرما

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

7 الی 10 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی منو کافه یا رستوران

100000

شروع قیمت از صد هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

7 الی 10 روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

در صفحه محصول سایز و مشخصات را وارد کنید تا تعرفه نهایی را مشاهده کنید 

طراحی سر برگ

200000

دویست هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

7 الی 10 روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

در سایز دلخواه

طراحی فاکتور فروش

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

7 الی 10 روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .


طراحی کاتالوگ

120000

صد و بیست هزار تومان

ارایه 3 الی 5 اتود اولیه

حداکثر 3 بار ویرایش

7 الی 10 روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

تعرفه محاسبه شده برای یک برگ می باشد Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی فتوکلیپ تبلیغاتی

170000

شروع قیمت از صد و هفتاد هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش

7 روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

این خدمت , در سه پکیج 60 ثانیه ای و 30 ثانیه و 15 ثانیه با سه تعرفه ی مختلف ارایه می شود . برای دیدن جزییات وارد صفحه محصول شوید . 

طراحی استوری ثابت اینیستاگرام

60000

شصت هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش

روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

تک استوری

طراحی استوری متحرک اینیستاگرام

15ثانیه

150000

صد و پنجاه هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش

روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

تک استوری

طراحی پست تک عددی اینیستاگرام

70000

هفتاد هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 2 بار ویرایش

روز کاری

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

تک پستAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی کاور هایلایت اینیستاگرام 

150000

 صد و پنجاه هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 1 بار ویرایش

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

روز کاری

تعرفه فقط برای یک مورد طراحی

طراحی کاور  IGTVاینیستاگرام 

70000

هفتاد هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 1 بار ویرایش

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

روز کاری

تعرفه فقط برای یک مورد طراحی

طراحی قالب  پست اینیستاگرام 

120000

صد و بیست هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 1 بار ویرایش

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

روز کاری

تعرفه فقط برای یک مورد طراحی

طراحی قالب پست اینیستاگرام 

پازل 9 عددی

200000

دویست هزار تومان

ارایه 2 اتود اولیه

حداکثر 1 بار ویرایش

طراحی ها در فرمت های قابل چاپ jpg.png.pdf تحویل کارفرما خواهد شد و همچنین شما می توانید با پرداخت 20 درصد بیشتر از مبلغ قرارداد , فایل لایه باز را تحویل بگیرید .

روز کاری

تعرفه فقط برای یک مورد طراحی

عضویت طراحان