مهدیه قنبری طراحی مدل سازی

مهدیه قنبری

لیسانس معماری

پکیح طراحی

مدل سازی خارجیشروع قیمت از

2000000

دو  میلیون تومان

متراژ کمتر از 1000 متر مربع , 2 میلیون تومان

متراژ مابین 1000و 4000مترمربع, 3/5 میلیون تومان

متراژ مابین 4000 و 10000 مترمربع , 7 میلیون تومان

مدت انجام پروژه نسبت به نوع و جزئیات پروژه متفاوت است. Accounts

Free Trial

مدل سازی داخلی

سبک مدرن


شروع قیمت از

2000000

دو میلیون تومان

متراژ کمتر از 200متر مربع , 1 میلیون تومان

متراژ مابین 200 و 600 مترمربع , 2 میلیون تومان

متراژ مابین 600 و 1200 مترمربع , 5 میلیون تومان

مدت انجام پروژه نسبت به نوع و جزئیات پروژه متفاوت است. 

مدل سازی داخلی

سبک کلاسیک , پارامتریک , فولدینگ , دیکانس


شروع قیمت از

1000000

یک میلیون تومان

متراژ کمتر از 200متر مربع , 2 میلیون تومان

متراژ مابین 200 و 600 مترمربع , 2/5 میلیون تومان

متراژ مابین 600 و 1200 مترمربع , 4 میلیون تومان

مدت انجام پروژه نسبت به نوع و جزئیات پروژه متفاوت است. 

رندر 


300000

سیصد هزار تومان

هر عدد رندرپست پروداکشن


300000

سیصد هزار تومان

طراحی پوستر و پست پروداکشن


500000

پانصد هزار تومان

طراحی المان های گرافیکی برای کانسپت و روند پروژه


1000000

یک میلیون تومان

عضویت طراحان